DISCLAIMER.

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Graaf Floris V en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Graaf Floris V behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Graaf Floris V te weigeren of te ontnemen.

Graaf Floris V besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Graaf Floris V, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Graaf Floris V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Graaf Floris V aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Graaf Floris V website. Graaf Floris V geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.


Privacycode

De door Graaf Floris V verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Graaf Floris V gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; Graaf Floris V wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Graaf Floris V website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Graaf Floris V worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacycode van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.


Rechten

Graaf Floris V wijst met betrekking tot de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken op het volgende. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Graaf Floris V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Graaf Floris V beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Graaf Floris V deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De Graaf Floris V website, alsmede de websites naar welke middels de Graaf Floris V website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.


Privacy policy

Graaf Floris V respecteert de privacy van haar leden en andere gebruikers van de website. Op het gebruik van de website van Graaf Floris V is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Graaf Floris V spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.


De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
het zoveel mogelijk op maat leveren van de door de gebruiker gewenste producten en diensten en het dienaangaande inspelen op de door de gebruiker aangegeven wensen en behoeften (o.a. door middel van cookies);
het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding, alsmede het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Graaf Floris V producten en diensten;
het factureren voor de levering van de Graaf Floris V producten en/of (bijzondere) diensten;
het verstrekken van informatie aan de gebruiker en het doen van aanbiedingen aan de gebruiker;
in geen geval zal Graaf Floris V zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor doeleinden welke bij de registratie op de website van Graaf Floris V niet bij de gebruiker bekend waren.


U kunt zich tot Graaf Floris V wenden met het verzoek om:
mede te delen welke persoonsgegevens door Graaf Floris V worden verwerkt (inzagerecht);
Graaf Floris V te verzoeken onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (correctierecht);
bepaalde gegevensverwerkingen te staken (recht op verzet)


Vragen?

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Graaf Floris V of over de persoonsgegevens die Graaf Floris V van u heeft geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot: Graaf Floris V, Muiden.

ALGEMEEN

Openingstijden
Vacatures
Algemene voorwaarden
Disclaimer & Privacy

GRAAF FLORIS V

Menukaarten
Party & Vergaderen
Historie
Nieuws

CONTACT

Reserveren
Contact informatie
Systeembeheer

VOLG ONS